Welkom op de webpagina van

“Moai Skarsterlân”. 

 

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

Inspraak Moai Skarsterlân petear 7 december 2022.

 

Lees verder: klik hier.

 

 

"De weg is weg: ruim baan voor bos!"

 

Lees verder: klik hier.

 

 

Persbericht 29-11-2022

Bewoners bepleiten een groene inrichting van het voormalige A7 tracé bij Joure

 

Lees verder: klik hier.

 

28-11-2022:

Informatiebulletin

nr. 40, 02 van 2022

 

Graag willen we u op de hoogte brengen van enkele recente ontwikkelingen:

 

Lees verder: klik hier.

 

Op verzoek van vele Jousters heeft  “Moai Skarsterlân” onderzoek gedaan naar de status van het pad. Zij heeft deze kennis, dat het volgens de Wegenwet een openbare weg is, gedeeld met de gemeente. Die koos er voor om die kennis te negeren. Dat leidde tot het verzoek van

“Moai Skarsterlân”

aan de gemeente om handhavend op te treden en alle blokkades op te heffen. Er waren drie rechtszaken voor nodig om duidelijk te krijgen dat het pad nog steeds openbaar is.  De definitieve uitspraak van het hoogste rechtsorgaan van Nederland, de Raad van State, kwam op 11 juli 2018. Die uitspraak is bij alle betrokkenen bekend.

 

Het pad is altijd openbaar geweest en nog steeds voor wandelaars toegankelijk!

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

projectgroep “Herstel Roazebosk

 

Moai Skarsterlân is actief betrokken bij het herstel van de Roazebosk

en zit ook in de “projectgroep Herstel Roazebosk”

 

Klik hier voor informatie over de laatste ontwikkelingen.

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

Terugblik op de ledenvergadering.

 

Lees het verslag over de jaarvergadering en de boeiende lezing.

 

Klik hier.

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

Boeiende bijeenkomst over bomen in De Fryske Marren

 

Ruim vijftig inwoners uit alle delen van de gemeente bezochten woensdagavond 11 april de

bijeenkomst van Vereniging Moai Skarsterlân over bomen, bomenbeleid, bomenpraktijk en monumentale bomen.

 

Lees het verslag over deze boeiende bijeenkomst.

 

Klik hier.

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

Advies van Moai Skarsterlân aan de gemeente over bermbeheer.

 

Goed bermbeheer draagt bij aan een rijke biodiversiteit van de bermen.

Lees ons advies aan de gemeente voor mooie bloeiende bermen.

Klik hier.

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

Geslaagde excursie Moai Skarsterlân naar het Easterskar.

 

Op de zonnige en praktisch windstille zaterdag 2 mei verzamelde een groepje leden en gasten van Moai Skarsterlân zich voor een excursie in het Easterskar.  Rondleider Oene Kromhout van der Meer gaf een korte samenvatting van de ontstaansgeschiedenis van het gebied…

 

Lees verder...Klik hier!

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

Nota ‘Een andere kijk op groen in de openbare ruimte’.

Begin juni kwam gemeente De Fryske Marren met de nota: ‘Een andere kijk op groen in de openbare ruimte’. De ongenuanceerde zin dat de gemeente tussen de 5.000 en 10.000 bomen wilde kappen bracht veel ‘opskuor’.  Ook binnen onze vereniging Moai Skarsterlân streden in eerste instantie onbegrip en verontwaardiging om voorrang. Met Gaasterlân-Natuerlân en Vrienden van het Nannewiid werken we samen in Krite Mar en Gaast en als Krite hebben we ons tot de gemeente gewend voor nadere verklaring. Er is twee keer overleg geweest met ambtenaren en wethouder en de grootste ergernis is wel weggenomen. Dit overleg heeft geleid tot overeenstemming over een aantal aanpassingen van genoemde nota. De belangrijkste aanpassing is dat de bezuinigingsdoelstelling van het kappen van 5.000 tot 10.000 bomen van tafel is. Het kappen van bomen zal gericht zijn op een gezonder bomenbestand waarbij het totale volume groen (het totale bladoppervlak) minimaal gelijk blijft of zelfs zal toenemen. Afgesproken is dat er vanuit beheersoogpunt weloverwogen functionele kap van bomen plaatsvindt, alleen als het een herkenbare bijdrage levert aan de kwaliteit van het landschap, aan de kwaliteit van de directe woon/leefomgeving (buurt) en voor zover dit leidt tot kwaliteitsverbetering van de bomenstructuur en/of kleine groepen c.q. solitaire bomen.

We hopen met verder overleg nog een aantal vragen beantwoord te krijgen. En natuurlijk zullen we de uitvoering kritisch blijven volgen. Wat dat betreft hopen we dat het toegezegde overleg met Dorpsbelangen en wijkbesturen vóór uitvoering van de werken goed gaat functioneren. (17 nov. 2014)

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

Park Heremastate wordt in oude luister hersteld.

 

Gemeente De Fryske Marren wil park heremastate renoveren.

 

De Vereniging Moai Skarsterlân heeft zich de al geruime tijd ingespannen om voor het park Heremastate meer belangstelling en verzorging te bewerkstelligen.  Men is er dus blij mee dat de gemeente er nu ook serieus mee wil beginnen. De plannen zijn uitvoerig besproken op de informatieavond van 30 sept, die de gemeente in samenwerking met Moai Skarsterlân had belegd.  Het herstel is in een aantal fases gepland. Voor de eerste fase is er financiering en die zal dus worden uitgevoerd. (6 nov. 2014)

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

Komt it kuierpaad by de Omkromte wer echt iepen?

 

Tusken de Omkromte en de Sewei rint efter de huzen lâns fan de Kooileane in âld paad.  Fóár 1982 lei de grins fan Doanjewerstal en Haskerlân op dat paad. Mei de ruilverkaveling is it fêstlizzen fan dat paad nuver en net goed gongen. Mar hoe dan ek de helt fan it paad dat fan Haskerlân wie hat noch altiten in iepenbiere funksje.  Dêr is net elk it fan herte mei iens. Moai Skarsterlân fynt it fan grut belang dat it wol in iepenbier kuierpaad bliuwt en hat dêrom yn gearwurking mei in pear oare minsken de boel wer oanslingere by de gemeente. (6 nov 2014)               

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

Vindt u uw leefomgeving en uw welzijn in onze plattelandsgemeente in de toekomst belangrijk?

Wordt dan nu lid van onze vereniging!

Voor slechts € 5.00 per jaar helpt u mee, de leefomgeving van u en uw kinderen veilig te stellen.

Doen dus.

 

Inlichtingen en opgave bij:

Sisca Vierstra

e-mail: info@moaiskarsterlan.nl

 

IBAN NL 76 RABO 01549.25.535

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

De vereniging “Moai Skarsterlân” is opgericht door een groep verontruste burgers van deze mooie plattelandsgemeente. Zij vrezen een toenemende versnippering van de weidse omgeving rondom de kernen in de gemeente o.a. door prestigeobjecten welke door het college van B.&W. worden ondersteund. Onze vereniging probeert langs democratische weg dergelijke omstreden plannen te keren.

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

onze doelstellingen die we hebben opgenomen in de statuten zijn:

a. instandhouding en bescherming van het karakter van het landschap,
onder anderen cultuurhistorische waarden en open ruimtes in de gemeente
Skarsterlan

b. de instandhouding en bescherming van de flora en fauna in het
landschap in Skarsterlan

c. de instandhouding en bescherming van het woon- en leefmilieu van de
bewoners van Skarsterlan

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

Kunt u zich vinden in onze doelstellingen, dan stellen wij het zeer op prijs, dat u zich opgeeft als lid/donateur van “Moai Skarsterlân”. Voor slechts € 5.00 per jaar bent u lid en wordt u betrokken bij- en op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

 

Wij heten u van harte welkom!

 

Inlichtingen en opgave bij:

Sisca Vierstra

e-mail: info@moaiskarsterlan.nl

 

IBAN NL 76 RABO 01549.25.535

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

Onze partners zijn te vinden op onderstaande websites: 

Gaasterlân Natuerlân en/of vriendenvanhetnannewiid.

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

Onderstaand het Archief van oude zaken.

 

Niet te begrijpen!

Omstreden bouwplan Broek Zuid opnieuw op de gemeentelijke agenda.

Lees en kijk verder. Klik hier.

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

Ergernissen in beeld

 

Park Heremastate. Blikpark? Bekijk.

Bedreiging Park Ter Huivra. Bekijk.

 

Onnodige bomenkap rondom RK. Kerkhof. Bekijk.

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

Pleitnota voorgelezen tijdens de zitting van de Raad van State op maandag 10 oktober 2011

in verband met de bezwaren van “Moai Skarsterlân” tegen de bouw van een hotel/appartementencomplex aan de Langwarder Wielen.

 

Voor het lezen van de pleitnota, klik hier!

 

Artikel in de Jouster Courant van 12 oktober 2011

Over behandeling hotel/appartementencomplex door de Raad van State op 10 oktober j.l.

 

Voor het lezen van het artikel, klik hier!

 

De reacties van  “Moai Skarsterlân” op plannen van de gemeente.

Reactie op massale bomenkap in Park Ter Huivra.

Lees verder…

 

Reactie op Ontwerp Ruimtelijke Visie Tsjûkemar.

Lees verder…

 

Reactie op plan driehoek Joure Zuid.

Lees verder… 

 

Uitslag fotowedstrijd

 

Klik hier!

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

Opmaak en redactie van deze groene pagina’s…

 

Moai Skarsterlân © e-mail: info@moaiskarsterlan.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s van moai Skarsterlân

 

Klik op de foto voor een

groter formaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.